Репертоар
Репертоар

За избраниот датум нема претстава.

Јавни набавки

Број на оглас Предмет на договорот Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
05/2018 Услуги за превоз на стоки и луѓе Услуги Барање за прибирање понуди 01.03.2018 12.03.2018 13:30
04/2018 Услуги за превоз на стоки и луѓе Услуги Барање за прибирање понуди 22.02.2018 14.03.2018 13:30
03/2018 Печатарски услуги Услуги Барање за прибирање понуди 09.02.2018 05.03.2018 14:00
02/2018 Услуги од Авторска Агенција Услуги Барање за прибирање понуди 06.02.2018 19.02.2018 14:00
01/2018 Јавна набавка на услуги – течни горива – Еуросупер БС 95, 98 и ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) за службени потреби на НУ Театар Комедија Скопје Стоки Барање за прибирање понуди 06.02.2018 12.02.2018 12:00