Репертоар
Репертоар

За избраниот датум нема претстава.

Јавни набавки

Број на оглас Предмет на договорот Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
18/2018 Фарбање/молерисување на фасадата на НУ Театар Комедија Скопје Работи Барање за прибирање понуди 26.10.2018 31.10.2018 13:00
17/2018 Давање под закуп на деловен простор Давање под закуп www.deloven-prostor.mk 17.09.2018 27.09.2018 13:00
15/2018 Копнен превоз со минибус и автобус Услуги Барање за прибирање понуди 13.07.2018 23.07.2018 12:00
16/2018 Реконструкција на кров Работи Барање за прибирање понуди 13.07.2018 23.07.2018 13:00
14/2018 угостителски-кетеринг услуги Услуги Барање за прибирање понуди 06.06.2018 11.06.2018 12:00
12/2018 Хотелски услуги - за гости на Театарот Услуги Барање за прибирање понуди 14.05.2018 28.05.2018 13:00
13/2018 Превоз на луѓе со минибус и автобус Услуги Барање за прибирање понуди 14.05.2018 28.05.2018 14:00
11/2018 Дрвена граѓа (за сценографии) Стоки Барање за прибирање понуди 10.05.2018 21.05.2018 12:30
09/2018 Дрвена граѓа (за сценографии) Стоки Барање за прибирање понуди 20.04.2018 30.04.2018 11:30
10/2018 Метални материјали (за сценографии) Стоки Барање за прибирање понуди 20.04.2018 30.04.2018 12:30
07/2018 Копнен транспорт на луѓе со автобус и минибус Услуги Барање за прибирање понуди 18.04.2018 30.04.2018 09:30
08/2018 Копнен превоз на стоки (декор-сценографии за претстави) Услуги Барање за прибирање понуди 18.04.2018 30.04.2018 10:30
06/2018 Хотелски услуги Услуги Барање за прибирање понуди 17.04.2018 27.04.2018 13:00
05/2018 Услуги за превоз на стоки и луѓе Услуги Барање за прибирање понуди 01.03.2018 12.03.2018 13:30
04/2018 Услуги за превоз на стоки и луѓе Услуги Барање за прибирање понуди 22.02.2018 14.03.2018 13:30
03/2018 Печатарски услуги Услуги Барање за прибирање понуди 09.02.2018 05.03.2018 14:00
02/2018 Услуги од Авторска Агенција Услуги Барање за прибирање понуди 06.02.2018 19.02.2018 14:00
01/2018 Јавна набавка на услуги – течни горива – Еуросупер БС 95, 98 и ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) за службени потреби на НУ Театар Комедија Скопје Стоки Барање за прибирање понуди 06.02.2018 12.02.2018 12:00