Репертоар
Репертоар

За избраниот датум нема претстава.

Новости

ПРЕТСТАВАТА ДОНИ ДАРК – НАГРАДЕНА СО НОВИ ДВЕ НАГРАДИ ВО БАЊА ЛУКА
ПРЕТСТАВАТА ДОНИ ДАРК – НАГРАДЕНА СО НОВИ ДВЕ НАГРАДИ ВО БАЊА ЛУКА
НУ ТЕАТАР КОМЕДИЈА ЗА САРА НАСТЕСКА
НУ ТЕАТАР КОМЕДИЈА ЗА САРА НАСТЕСКА
МЛАД ТЕАТАР СО ГОЛЕМА ДУША
МЛАД ТЕАТАР СО ГОЛЕМА ДУША
УШТЕ ЕДНА ФЕСТИВАЛСКА НАГРАДА ЗА ПРЕТСТАВАТА „ДОНИ ДАРК“ НА ТЕАТАР КОМЕДИЈА
УШТЕ ЕДНА ФЕСТИВАЛСКА НАГРАДА ЗА ПРЕТСТАВАТА „ДОНИ ДАРК“ НА ТЕАТАР КОМЕДИЈА

Автор: Блаже Миневски

Режија: Андреј Цветановски

Сценографија: Владо Ѓоревски

Костимографија: Фросина Настевска

Асистент на режија: Саша Нацевски

Музика: Дејан Јанушев

 

Улоги:

Крале Марков – Драган Спасов – Дац (к. г.)

Дете Голобеше – Валентин Костадиновски – Тино

Павле Плетикоса – Жарко Димоски

Евгенија Борсадила – Кристина Ласовска

Трте Вејвода – Крсте Јовановски

Итар Пејов – Атанас Атанасовски

Сирма Војвода – Тања Мицков

Болен Дончо – Илија Илиоски

Чачко – Едмон Сотир

Тутика – Нина Деан

Гусларот – Стефан Вујисиќ (к. г.)

Петре Предавникот – Атанас Атанасовски

Волкашин – Крсте Јовановски

Черно Арапов – Едмонд Сотир 

 

При­каз­на­та во „Лет над кандидатското гнездо“ се слу­чу­ва во ед­на до­ли­на, во ед­но се­ло, ка­де што сѐ е мно­гу нор­мал­но. Но, до­а­ѓа еден змеј, ја за­зе­ма клу­су­ра­та, ко­ја е единс­тве­ни­от пат за из­лез од до­ли­на­та. Кра­ле Мар­ков е вла­де­тел на до­ли­на­та и ги со­би­ра ју­на­ци­те за еден пос­ле­ден, ју­нач­ки под­виг про­тив зме­јот...

„Лет над кандидатското гнездо“ е приказна за луѓето што не признаваат дека се тоа што се, сателитска снимка на измешани соништа во која сами си ги создаваме нашите варвари, а потоа се чудиме зошто комедијата се претвора во ехо од крик, кикот и вресок...

 

Премиера:  13 април 2013