Лет над кандидатското гнездо

Автор: Блаже Миневски

Режија: Андреј Цветановски

Сценографија: Владо Ѓоревски

Костимографија: Фросина Настевска

Асистент на режија: Саша Нацевски

Музика: Дејан Јанушев

 

УЛОГИ:

Крале Марков – Драган Спасов – Дац (к. г.)

Дете Голобеше – Валентин Костадиновски – Тино

Павле Плетикоса – Жарко Димоски

Евгенија Борсадила – Кристина Ласовска

Трте Вејвода – Крсте Јовановски

Итар Пејов – Атанас Атанасовски

Сирма Војвода – Тања Мицков

Болен Дончо – Илија Илиоски

Чачко – Едмон Сотир

Тутика – Нина Деан

Гусларот – Стефан Вујисиќ (к. г.)

Петре Предавникот – Атанас Атанасовски

Волкашин – Крсте Јовановски

Черно Арапов – Едмонд Сотир 

 

Премиера:  13 април 2013

При­каз­на­та во „Лет над кандидатското гнездо“ се слу­чу­ва во ед­на до­ли­на, во ед­но се­ло, ка­де што сѐ е мно­гу нор­мал­но. Но, до­а­ѓа еден змеј, ја за­зе­ма клу­су­ра­та, ко­ја е единс­тве­ни­от пат за из­лез од до­ли­на­та. Кра­ле Мар­ков е вла­де­тел на до­ли­на­та и ги со­би­ра ју­на­ци­те за еден пос­ле­ден, ју­нач­ки под­виг про­тив зме­јот…

„Лет над кандидатското гнездо“ е приказна за луѓето што не признаваат дека се тоа што се, сателитска снимка на измешани соништа во која сами си ги создаваме нашите варвари, а потоа се чудиме зошто комедијата се претвора во ехо од крик, кикот и вресок…